Thursday, April 23, 2009

Fwd: Dear Dad


I must share this message I got today. Best. Message. Ever...

---------- Forwarded message ----------
From: Nicky
Date: Thu, Apr 23, 2009 at 4:14 PM
Subject: Dear Dad
To: Daddy


hidh fdfjfjbjbdjjfdjbfbugfugfudgugfuggdgfgygf8t 7ygfyvvvvfhfvvhvfvhvvh v vhf hvhfdfffghdfgfgfgfgvgfgvfgvfvgvfggfgvfgfvgfvvfgvffgfgffvvvfvffvdfhhfvgfh
Dear Dad I wish you had a knife pocket for me.
bvkvnbnvbvjnbgjbgj bgjbjbjbfjbjbjgjjgjjgjbbjbbjbfjgbjbjbjbj bifdgyufuyuguyguguhghghttyuiyugufhuubhuuthuirtuuturugyhtuyguygyuggggguuyuutut
Dear Dad I like you because you don't throw a tizzy fit.
bknknbvbnnvnbvbnvknkblohbhbinbvn hbbbbv hbvbvccbgftetrhertehrgfshfbdfdgegtgefdggdrsrvcdvfbdfdvdfdvffgfdsghdfshfsdgdbgdgdtdbgdbtryyhgrhrtyyygggfyyyyyvffddeddc dyyyyyb bv
Dear Dad I wish you had one.
ha Ha Ha
love nicky--
http://tweetywill.blogspot.com

1 comment: